Konkurs 2024

OGŁASZAMY KONKURS NA PLAKAT 2. EDYCJI PROJEKTU „WIELKIE PIĘKNO”!
Zostań jego autorką/autorem!
Druga edycja projektu rusza już we wrześniu 2024!

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby w wieku 15-19 lat.
Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br., do godz. 23.59 CEST.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: wielkiepiekno@darsztuki.pl

ORGANIZATORZY: Projekt WIELKIE PIĘKNO jest realizowany przez Fundacja DAR Sztuki, finansowany przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz firmę MATEXI Polska – Witamy w okolicy.

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU
i zastosowanie się do podanych w nim wytycznych.

REGULAMIN KONKURSU
Regulamin konkursu na plakat 2. edycji projektu „WIELKIE PIĘKNO”

I. Definicje

 1. Organizatorami Konkursu są: 
  a) Fundacja DAR Sztuki z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 38/43, 01-673 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001036521, REGON: 525337351, NIP: 1182262254 oraz
  b) Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa (dalej: Organizatorzy).
 2. Uczestnik to osoba fizyczna, która przystąpiła do Konkursu organizowanego przez Organizatorów.
 3. Projekt to 2. Edycja projektu interdyscyplinarnego pn. „WIELKIE PIĘKNO” dotyczącego przeciwdziałania depresji oraz próbom samobójczym wśród młodzieży
  w wieku 15-19 lat, organizowanego przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, realizowanego przez Fundację DAR Sztuki. Celem projektu jest wsparcie, wzmocnienie, inspiracja, współtworzenie i integracja poprzez sztukę i rozwój. Projekt kierowany jest do osób w wieku 15-19 lat oraz rodziców, opiekunów i nauczycieli.
 4. Konkurs to niniejszy konkurs na plakat 2. edycji Projektu, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 5. Zwycięzca to Uczestnik, który złożył pracę konkursową i został wyłoniony jako wygrywający zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Dzieło to projekt graficzny plakatu zgłoszony do Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 7. Regulamin to niniejszy regulamin.

II. Zasady

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne.
 2. Konkurs kierowany jest do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-19 lat, mieszkających lub uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Bielany w Warszawie.
 3. Konkurs polega na wykonaniu Dzieła i przesłaniu go przez Uczestnika na adres
  e-mail wielkiepiekno@darsztuki.pl, zgodnie z wymogami określonymi
  w Art. III Regulaminu.
 4. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autora Dzieła, które zostanie wykorzystane jako plakat promujący Projekt.
 5. Każdy Uczestnik może przesłać jedną pracę.
 6. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 7. Udział w konkursie zakłada przesłanie Dzieła najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024 roku,
  do godz. 23:59 (CEST).
 8. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail, która będzie zawierała:
  a) plik prezentujący Dzieło, zgodny z wymogami określonymi w Art. III Regulaminu,
  b) adres poczty elektronicznej, na który przesłana ma zostać wiadomość potwierdzająca zgłoszenie oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora Dzieła,
  c) krótką notkę nt. Uczestnika uwzględniającą datę urodzenia i miejsce zamieszkania, adres szkoły/placówki edukacyjnej i zainteresowania (max. 500 znaków ze spacjami),
  d) w przypadku Uczestnika niepełnoletniego, w zgłoszeniu należy zawrzeć także telefon kontaktowy rodzica / opiekuna prawnego oraz zgodę podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego na udział Uczestnika w Konkursie. Formularz zgody rodziców stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Należy go wydrukować, podpisać
  i przesłać skan e-mailem razem ze zgłoszeniem, a oryginał dostarczyć do siedziby Fundacji DAR Sztuki na adres: ul. Podleśna 38/43, 01-673 Warszawa.

III. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekt graficzny plakatu powinien oddawać charakter wydarzenia (projekt artystyczno-rozwojowy dla młodzieży, WIELKIE PIĘKNO to życie, moc spotkania, współtworzenie, inspiracja, radość, relacje, ocean możliwości, odkrywanie siebie)
  oraz obejmować grafikę i pozostałe elementy obowiązkowe, takie jak:
  a) następujące informacje/hasła dotyczące Projektu 
  – „Burmistrz Grzegorz Pietruczuk wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Bielany zapraszają”
  – nazwa Projektu: WIELKIE PIĘKNO
  – „Projekt interdyscyplinarny, którego celem jest wsparcie, wzmocnienie, inspiracja
  i integracja młodzieży i młodych dorosłych”
  – „Stwórzmy wspólnie spektakl teatralny, wystawę malarstwa i film dokumentalny!
  W programie także warsztaty rozwojowe, spotkania ze specjalistami, panel dyskusyjny”
  – „Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież w wieku 15-19 lat, rodziców, nauczycieli i opiekunów”
  – czas realizacji: wrzesień – listopad 2024
  – udział w projekcie jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona
  – zapisy: wielkiepiekno@darsztuki.pl
  – adres strony internetowej Projektu: http://www.wielkiepiekno.darsztuki.pl
  b) biały pasek na dole plakatu (zajmujący 15% powierzchni plakatu) przeznaczony
  na logotypy partnerów.
 2. Do konkursu zgłaszać należy plik poglądowy projektu plakatu opartego na podstawowym wymiarze 353 x 500mm (B3 format pionowy).
 3. Zgłoszenie prac następuje poprzez przesłanie plików graficznych JPG o rozdzielczości 300 dpi i wielkości nie większej niż 5 MB na adres e-mail:  wielkiepiekno@darsztuki.pl. W tytule e-maila prosimy napisać: „Konkurs na plakat projektu Wielkie Piękno”.
 4. Pliki, o których mowa w pkt. 3 można wysłać w wersji skompresowanej na adres skrzynki pocztowej lub w formie linka za pośrednictwem dysków internetowych
  albo serwisów przeznaczonych do dzielenia się plikami.
 5. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie prace, które zostały wysłane na w/w adres e-mail do dnia 30 czerwca 2024 roku włącznie i spełniają wymagania określone
  w niniejszym Artykule.
 6. Dzieło lub jego elementy składowe mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów
  do stworzenia pozostałych materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z Projektem: programu, zaproszeń, banera, informacji prasowych
  na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych itp.
 7. Autor nagrodzonej pracy zobowiązuje się, w ciągu trzech dni od daty poinformowania go o wygranej, dostarczyć oryginalne pliki graficzne w formacie .pdf przygotowane
  do produkcji w następującym wymiarze: 353 x 500mm/B3, w pionie, zgodnie
  z wytycznymi z drukarni, które otrzyma od Organizatorów. W przeciwnym wypadku Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania nagrody głównej projektowi innego Uczestnika.

IV. Rozstrzygnięcie i kryteria oceny

 1. Procedura konkursowa rozpoczyna się w momencie pojawienia się
  na stronie http://www.wielkiepiekno.darsztuki.pl informacji o Konkursie, a kończy
  po wyborze przez komisję konkursową najciekawszej zgłoszonej pracy.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lipca 2024 roku i zostanie opublikowane
  na stronie http://www.wielkiepiekno.darsztuki.pl oraz na mediach społecznościowych Fundacji DAR Sztuki oraz Urzędu Dzielnicy Bielany. 
 3. Wyboru zwycięskiego Dzieła dokona komisja konkursowa powołana przez Fundację DAR Sztuki, w skład której wchodzą: Zarząd Fundacji DAR Sztuki oraz przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
 4. Komisja konkursowa, dokonując wyboru zwycięskiej pracy, będzie oceniała nadesłane Dzieła pod katem kreatywności, innowacyjności, wyjątkowości, siły wyrazu
  i adekwatności do tytułu projektu. Prace niespełniające wymogów określonych w Art. III Regulaminu nie będą brane pod rozstrzygnięcie.
 5. Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, którego praca, otrzymana podczas trwania procedury konkursowej zostanie wybrana jako najciekawsza przez komisję konkursową.
 6. Po podjęciu ostatecznej decyzji oraz otrzymaniu oryginalnych plików graficznych, Komisja konkursowa poda do publicznej wiadomości imię i nazwisko Zwycięzcy.
 7. Decyzja Komisji jest niepodważalna.
 8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 9. Nagrodą w konkursie jest przenośny głośnik Bluetooth. Nagroda zostanie przekazana laureatowi/laureatce osobiście, przez Zarząd Fundacji DAR Sztuki, w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą konkursu. Po opublikowaniu listy laureatów Organizatorzy skontaktują się̨ ze Zwycięzcą w celu przekazania nagrody. 
 10. Zastrzega się, że ocena Komisji może skutkować brakiem wyłonienia i wytypowania zwycięskiego Dzieła, co jest równoznaczne z rezygnacją z przyznania nagrody, o której mowa w pkt 9 powyżej.

V. Prawa autorskie

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:

 1. posiada wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do Dzieła, Dzieło nie narusza praw osób trzecich oraz że Dzieło jest wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Autor zrekompensuje Organizatorom koszty w związku z tym poniesione, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstają z tego tytułu,
 2. wyraża zgodę na wielokrotne wykorzystywanie Dzieła i wizerunku Dzieła i udziela Organizatorom licencji niewyłącznej na wykorzystanie nadesłanych prac / projektów oraz opisów i wizerunku na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie ograniczonym do działań Organizatorów związanych z promowaniem Konkursu i Projektu, informowaniem
  o Konkursie, prezentacją prac konkursowych osobno lub wszystkich łącznie, wykorzystywaniem w publikacjach związanych z Konkursem, celach sprawozdawczych wynikających z przepisów, z wyłączeniem jakichkolwiek działań o charakterze komercyjnym – w tym w szczególności:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy wizerunku Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także do wprowadzania wizerunku Dzieła
  do pamięci komputera;
  – w zakresie obrotu wizerunkiem Dzieła albo egzemplarzami – wprowadzania
  do obrotu, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy;
  – w zakresie rozpowszechniania Dzieła w inny sposób – publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania a także publicznego udostępniania Dzieła, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym;
  – wprowadzania do sieci Internet, w tym rozpowszechniania w mediach społecznościowych;
  – umieszczania i rozpowszechniania w materiałach promocyjnych, reklamowych
  i marketingowych Organizatorów oraz jednostek z nimi powiązanych oraz publikację przez Organizatorów.
 3. zezwala Organizatorom na rozpowszechnianie wszelkich opracowań Dzieła,
  a w szczególności jego adaptacji lub przeróbek, a nadto prawa do wykorzystania fragmentów (elementów) Dzieła w innych utworach, 
 4. posiada zgodę na wykorzystywanie wizerunku osób – jeżeli Dzieło zawiera wizerunek osób trzecich,
 5. zamieszczenie Dzieła w Internecie i materiałach Organizatorów nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.wielkiepiekno.darsztuki.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatorów wyłącznie
  na potrzeby Konkursu. Dane osobowe Zwycięzcy będą przetwarzane przez Organizatorów także na potrzeby promocji Projektu.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet, obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919-921.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu
  i przekazania nagród, a także zmiany samych nagród na inne.
 8. Organizatorom przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do niewyłaniania Zwycięzcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu (dotyczy Uczestników poniżej 18 roku życia)
UWAGA!
Zgodę rodzica / opiekuna prawnego należy wydrukować, podpisać
i przesłać skan na adres e-mail wielkiepiekno@darsztuki.pl, razem ze zgłoszeniem, a oryginał dostarczyć do siedziby Fundacji DAR Sztuki na adres: ul. Podleśna 38/43, 01-673 Warszawa

ZGODA rodzica (opiekuna prawnego) na udział dziecka 
w Konkursie na plakat 2. edycji projektu „WIELKIE PIĘKNO”, organizowanym przez Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz Fundację DAR Sztuki

 1. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka:
  ……………………………………………………………………………… (imię i nazwisko, PESEL).
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka (imię
  i nazwisko, wiek) na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatorów Konkursu, w publikacjach dotyczących Konkursu
  oraz projektu interdyscyplinarnego „Wielkie Piękno” (dalej „Projekt”).
 4. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone
  w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej,
  w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz Projektem,
  w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach,
  w portalach społecznościowych Organizatorów oraz w innych formach utrwaleń.
 5. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:
  1. Administratorem danych mojego dziecka i moich jest Fundacja DAR Sztuki z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 38/43, 01-673 Warszawa.
  2. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a w przypadku wygrania Konkursu, przez czas realizacji Projektu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego
  o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu oraz Projektu,
  ich promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych Organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 
  3. Mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i moich,
  ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 
  4. Jeśli uznam, że przetwarzając dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  5. Podanie przeze mnie danych osobowych moich i mojego dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla udziału dziecka w Konkursie.
 6. Oświadczam też, że zapoznałam/em się̨ i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu. 

  ………………………………………….. 
  Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego